Kontrola vstupov

Kaba exos - rozsiahla kontrola vstupov